Inscripcions sense factura / Inscripciones sin factura

El comitè organitzador del XVIII Congrés de l’AHLM ha establert les següents quotes i períodes de pagament:

Modalitat d’inscripció

Fins al
14/3/2019

Des del 15/3/2019
fins al 30/6/2019

Comunicants

Comunicants (doctorands, doctors en atur i jubilats)

140 €

100 €

Socis sense comunicació

90 €

120 €

Acompanyants

70 €

100 €

Per efectuar el pagament de la quota, s’ha d’ingressar la quantitat corresponent mitjançant transferència bancària al compte corrent de la Facultat de Filologia de la UB:

IBAN:  ES44  2100  3642  16  2200092927 – SWIFT:  CAIXESBBXXX


Tot indicant en CONCEPTE:

89 COGNOMS i NOM (ÉS TOTALMENT IMPRESCINDIBLE QUE ABANS DEL PRIMER COGNOM APAREGUI EL NÚMERO IDENTIFICADOR DEL CONGRÉS, EN AQUEST CAS EL 89). La no indicació del 89 pot produir un retard en la confirmació del pagament de la inscripció.

I a descripció: XVIII CONGRÉS INTERNACIONAL DE L’ASSOCIACIÓ HISPÀNICA DE LITERATURA MEDIEVAL (AHLM)”.

Es prega que, un cop efectuat l’ingrés, s’enviï comprovant al comitè organitzador: ahlm2019barcelona@gmail.com

 

El comité organizador del XVIII Congreso de la AHLM ha fijado las siguientes cuotas de inscripción y períodos de pago:

Modalidad de inscripción

Hasta el
14/3/2019

Desde el 15/3/2019
hasta el 30/6/2019

Comunicantes

Comunicantes (doctorandos, doctores en paro y jubilados)

140 €


100 €

Socios sin comunicación

90 €

120 €

Acompañantes

70 €

100 €

Para efectuar el pago de la cuota, se debe ingresar la cantidad correspondiente por transferencia bancaria en la cuenta de la Facultad de Filología de la UB:

IBAN:  ES44  2100  3642  16  2200092927 – SWIFT:  CAIXESBBXXX
Indicando como CONCEPTO:

89 APELLIDOS y NOMBRE

(ES TOTALMENTE IMPRESCINDIBLE QUE ANTES DEL PRIMER APELLIDO APAREZCA EL NÚMERO IDENTIFICADOR DEL CONGRESO, EN ESTE CASO EL 89. La no indicación del 89 puede producir un retraso en la confirmación del pago de la inscripción.)

Y en la DESCRIPCIÓN:

XVIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN HISPÁNICA DE LITERATURA MEDIEVAL (AHLM)”.

Se ruega que, una vez efectuado el ingreso, se envíe un comprobante al comité organizador: ahlm2019barcelona@gmail.com

A %d blogueros les gusta esto:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close